Čakajte prosím..

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže PROMO BUBO

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Súťaž“) je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. Účel súťaže

Účelom Súťaže je propagácia výrobkov značky URPINER

 1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť BUBO travel agency, s.r.o., so sídlom Dunajská 31, 811 08 Bratislava, IČO: 35 824 859, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25380/B (ďalej len "Organizátor").
 2. Spoluorganizátorom Súťaže je spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s., so sídlom: Sládkovičova 37, Banská Bystrica 974 05, IČO: 36 352 802, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 953/S (ďalej len "Spolurganizátor").
 3. Distribútormi výhier Súťaže sú spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s., so sídlom: Sládkovičova 37, Banská Bystrica 974 05, IČO: 36 352 802, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 953/S a spoločnosť BUBO travel agency, s.r.o., so sídlom Dunajská 31, 811 08 Bratislava, IČO: 35 824 859, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25380/B ( ďalej len "Distribútor").

II. Čas a miesto trvania Súťaže

1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v termíne od 15. 6. 2018 do 28. 9. 2018. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania Súťaže podľa svojej úvahy, a to najmä spotrebiteľskú súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady.

III. Podmienky účasti v Súťaži

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s produktmi značky URPINER, staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej ako "Súťažiaci"), ktoré splnia podmienky stanovené Pravidlami definovanými v čl. IV týchto Pravidiel s výnimkou:
  • zamestnancov Organizátora, Spoluorganizátora a Distribútora a ich blízkych osôb,
  • štatutárnych orgánov, majiteľov a zamestnancov, reklamných a promotion agentúr zúčastnených na tejto Súťaži a iných zmluvných partnerov poverených organizáciou a zabezpečením tejto Súťaže, alebo spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom a ich blízkych osôb.
 2. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 3. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora. V prípade, ak takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora výhru Organizátorovi vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
 4. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyhlasujú, že:
  • súhlasia s podmienkami súťaže uvedenými v štatúte;
  • svoju účasť v súťaži budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet.

IV. Pravidlá Súťaže

 1. zapojenie sa do Súťaže
  1. Pre zapojenie sa do Súťaže je potrebné zakúpiť počas trvania súťaže, pivo URPINER v plechovkách ktoré majú súťažné - červené uzávery a registrovať sa do súťaže spôsobom uvedeným v bode 2.
  2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže zadaním unikátneho 8-miestneho kódu nájdenom pod súťažným - červeným uzáverom plechovky a to v lehote najneskôr do 28. 9. 2018 na na internetovej stránke urpiner.bubo.sk.
  3. Súťažiaci je povinný si starostlivo uschovať súťažný – červený uzáver. Súťažiaci môže byť v prípade vzniku nároku na výhru vyzvaný k predloženiu súťažného – červeného uzáveru.
 2. herný princíp
  1. Úlohou Súťažiaceho je zaregistrovať kód na internetovej stránke urpiner.bubo.sk, kde Súťažiaci zadá svoje telefónne číslo, e-mail, vek a pohlavie a to najneskôr do 28. 9. 2018. Po registrácii bude súťažiaci informovaný prostredníctvom automatického mailu o zaradení do súťaže. Zaslaním alebo zaregistrovaním kódu súťažiaci súhlasí s týmito Pravidlami Súťaže.
  2. Do žrebovania budú zaradené výlučne tie kódy, ktoré budú zaregistrované/zaslané v súlade s článkom IV, písmeno b), bod 1. týchto pravidiel
  3. Do žrebovania budú zaradené výlučne kódy, ktoré budú zaregistrované/zaslané v dátume od 15. 6. 2018 do 28. 9. 2018
  4. Jeden Súťažiaci môže registrovať neobmedzený počet platných unikátnych kódov v zmysle bodu 1 tohto písm. tohto článku týchto Pravidiel, a tým zvýšiť svoju šancu na výhru.
  5. Žrebovanie výhier sa uskutoční v troch termínoch: 22. 7. 2018, 26. 8. 2018 a 29. 9. 2018 prostredníctvom náhodného systému žrebovania v sídle Organizátora súťaže.
  6. V prvom žrebovaní 22. 7. 2018 bude vyžrebovaných 36 výhercov (5 x ZĽAVA 300 EUR NA ZÁJAZD S BUBO, 30 x KARTÓN PIVA URPINER PREMIUM, 1 x PIVNÁ RENTA URPINER PREMIUM). Žrebuje sa z unikátnych kódov registrovaných od 15. 6.2018 00:00 do 21. 7. 2018 23:59:59)
  7. V druhom žrebovaní 26. 8. 2018 bude vyžrebovaných 36 výhercov (5 x ZĽAVA 300 EUR NA ZÁJAZD S BUBO, 30 x KARTÓN PIVA URPINER PREMIUM, 1 x PIVNÁ RENTA URPINER PREMIUM). Žrebuje sa z unikátnych kódov registrovaných od 15. 6. 2018 00:00 do 25. 8. 2018 23:59:59)
  8. V treťom žrebovaní 29. 9. 2018 bude vyžrebovaných 37 výhercov (5 x ZĽAVA 300 EUR NA ZÁJAZD S BUBO, 30 x KARTÓN PIVA URPINER PREMIUM, 1 x PIVNÁ RENTA URPINER PREMIUM a 1 x HLAVNÁ VÝHRA). Žrebuje sa z unikátnych kódov registrovaných od 15. 6. 2018 00:00 do 28. 9. 2018 23:59:59)
  9. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej adrese organizátora urpiner.bubo.sk a spoluorganizátora www.urpiner.sk, a to vždy po každom žrebovaní, najneskôr však do 3 dní od žrebovania.
  10. Čím viac kódov Súťažiaci zaregistruje/pošle, tým vyššiu má šancu na výhru.
  11. Žrebuje sa zo všetkých kódov zaslaných/zaregistrovaných počas trvania Súťaže – okrem kódov už vyžrebovaných v predchádzajúcich žrebovaniach.
  12. Výhercom bude po žrebovaní odoslaná SMS s informáciou o výhre a výzvou na dodanie kontaktných údajov.

V. Výhra

 1. Výhrou v Súťaži (ďalej ako „Výhra“) sa rozumie:
  • 1 x HLAVNÁ VÝHRA: ZÁJAZD PRE 4 OSOBY DO NEW YORKU AKO JE UVEDENÝ NA STRÁNKE WWW.BUBO.SK/NEWYORK. HLAVNÁ VÝHRA ZAHŔŇA LETENKU, UBYTOVANIE V DVOJPOSTEĽOVEJ IZBE, SLOVENSKÉHO SPRIEVODCU, PROGRAM. HLAVNÁ VÝHRA NEZAHŔŇA POLOŽKY UVEDENÉ NA STRÁNKE ZÁJAZDU V STATI CENA NEZAHŔŇA.
  • 3 X ROČNÁ PIVNÁ RENTA (12 x KARTÓN PLECHOVIEK PIVA URPINER PREMIUM)
  • 15 x ZĽAVA 300 EUR NA ZÁJAZD S BUBO
  • 90 x KARTÓN PLECHOVIEK PIVA URPINER PREMIUM
 2. Výhercovia Výhry budú kontaktovaní prostredníctvom SMS a budú vyzvaní odoslať kontaktné údaje pre účely zaslania výhry do 3 dní od vyžrebovania výhercov.
 3. Ak sa nepodarí s výhercom spojiť do 7 dní odo dňa vzniku nároku na Výhru, jeho nárok na Výhru zaniká a organizátor je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia Výhry. Výhercom budú výhry zasielané kuriérskou službou, Slovenskou poštou alebo zamestnancom Organizátora na nimi uvedenú adresu do 30 dní odo dňa žrebovania Výhier. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech Organizátora.
 5. Výhru v tejto Súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena Výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená. Zľava na zájazdy s BUBO nie je kombinovateľná s inými zľavami.

VI. Všeobecné ustanovenia

 1. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo Súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej Pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Tieto Pravidlá je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.
 3. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel Súťaže Súťažiacim je Organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže, a to aj bez jeho vedomia.
 4. V prípade, že sa zistí, že Výherca nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, prepadá Výhra Organizátorovi a Organizátor si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu.
 5. Súťažiaci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za Výhry v Súťaži, ani požadovať zámeny v položkách pri Výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách. Výhru nie je možné previesť na inú osobu a na Výhry zo Súťaže neexistuje právny nárok.
 6. Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie Výhry spôsobené zo strany kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty. Organizátor Súťaže nezodpovedá za zničenie, poškodenie, stratu alebo krádež Výhier počas doručovania kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.
 7. Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie Výhry spôsobené zo strany Výhercu neudaním správnych údajov doručenia.
 8. Nebezpečenstvo škody na Výhrach prechádza na Výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady Výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním Výhier.
 9. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť Výhry poskytnuté do Súťaže uvedené v článku V. týchto Pravidiel.
 10. Organizátor nebude zodpovedať za prípadné daňové povinnosti Výhercov a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z Výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom a účinnom znení.
 11. V prípade rozporu ustanovení Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu týchto Pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto Pravidiel.
 12. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami Súťaže svojou účasťou v Súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
 13. Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.
 14. Kliknutím na príslušné políčko na internetovej stránke urpiner.bubo.sk (ďalej len „účasťou v súťaži“) Súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) udeľuje Organizátorovi, Spoluorganizátorovi, ako aj Distribútorovi výhier svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré mu poskytne v rámci Súťaže, za účelom vyhodnotenia Súťaže, komunikácie s Výhercom, doručenia resp. odovzdania Výhier výhercovi, a to v rozsahu meno, priezvisko, vek, pohlavie, adresa, e-mail a fotografie výhercu, ako aj so zverejnením poskytnutých osobných údajov na web stránke urpiner.bubo.sk a www.urpiner.sk a na sociálnej sieti Facebook Organizátora a Spoluorganizátora. Súhlas podľa predošlej vety je platný po dobu 12 (slovom dvanástich) mesiacov odo dňa udelenia súhlasu.
 15. Súťažiaci súhlasí s tým, že Organizátor, Spoluorganizátor a Distribútor výhier môže osobné údaje Súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému.
 16. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdí, že bol Organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 17. Organizátor poučuje Súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese Organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu, v súlade s § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov.
 18. Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje Organizátorovi, Spoluorganizátorovi, a Technickému realizátorovi taktiež súhlas v zmysle ust. §11 a § 12 ods.1. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov na bezodplatné použitie jeho mena a priezviska, veku, pohlavia, adresy, e-mailu a fotografie vyhotovenej organizátorom súťaže pri odovzdaní Výhry. Meno a priezvisko, vek, pohlavie, adresa, e-mail Súťažiaceho môžu byť použité na účely zverejnenia v rámci web stránky urpiner.bubo.sk a www.urpiner.sk alebo v rámci propagačnej a mediálnej kampane Organizátora.
 19. Organizátor týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Osobné údaje poskytnuté Súťažiacim budú v mene Organizátora spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľov, a to Technickým realizátorom a Distribútorom Výhier.
 20. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.

VII. Dostupnosť pravidiel súťaže

 1. Pravidlá upravujú práva a povinnosti súťažiacich a subjektov zúčastnených na realizácii spotrebiteľskej súťaže uskutočnenej podľa §3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Pravidlá sa stávajú účinnými dňom 10. 6. 2018.
 3. Pravidlá Súťaže sú k dispozícii na urpiner.bubo.sk a www.urpiner.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle Organizátora.
 4. Tieto Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na urpiner.bubo.sk a www.urpiner.sk a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na urpiner.bubo.sk a www.urpiner.sk

V Bratislave dňa 17. 5. 2018